Homenaje en la Biblioteca Nacional

Biblioteca Nacional - 2013